Regulamin świadczenia usług fryzjerskich w salonie Fryska

§ 1 Postanowienia ogólne
Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady korzystania z usług fryzjerskich świadczonych w salonie Fryska , zwanym dalej „Salonem”.
Klienci Salonu mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem przed przystąpieniem do dowolnego zabiegu fryzjerskiego, zwanego dalej „Zabiegiem”.
Przystąpienie do Zabiegu jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu. Każdy Klient ma obowiązek stosować się wprost do jego postanowień.
Godziny otwarcia Salonu Fryska, ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 47/u18, 03-982 Warszawa są następujące: Pon. – Pt. 9.00-20.00. Sob. 9.00 – 15.00. Salon jest zamknięty w dni świąteczne oraz ustawowo wolne od pracy.
Dane kontaktowe są dostępne w Salonie oraz na stronie internetowej http://www.fryska.pl/kontakt/ 


§ 2 Klienci
Klientem Salonu może być dowolna pełnoletnia osoba fizyczna.
Dopuszcza się korzystanie z usług Salonu przez osoby niepełnoletnie(dzieci do 13 roku życia) pod opieką ich rodzica, opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego.
Dopuszcza się korzystanie z usług Salonu osoby, powyżej 13 roku życia, za wyraźną zgodą ich rodzica, opiekuna lub przedstawiciela ustawowego. Pracownik Salonu jest uprawniony do żądania w każdym czasie przedłożenia stosownej zgody lub nawiązania połączenia z osobą uprawnioną do jej wyrażenia.


§ 3 Higiena i bezpieczeństwo
Powierzchnie płaskie oraz inne elementy wyposażenia Salonu, z którymi Klient nie ma bezpośredniego kontaktu podczas Zabiegu, są dezynfekowane lub sterylizowane co najmniej raz dziennie.
Pracownicy Salonu są zobowiązani do wykonywania systematycznych badań zdrowotnych w celu wyeliminowania wszelkich chorób, infekcji, schorzeń i dolegliwości, które mogłyby narazić Klientów na uszczerbek na zdrowiu lub przenieść się na Klientów.
Pracownicy Salonu z otwartymi ranami i skaleczeniami lub sączącymi się zmianami skórnymi, niedającymi się właściwie zabezpieczyć przed kontaktem z ciałem Klienta, są wyłączeni od świadczenia usług kosmetycznych do czasu całkowitego usunięcia powyższych odstępstw.
W przypadku zranienia Klienta podczas Zabiegu, Zabieg jest natychmiastowo przerywany, a miejsce zranienia jest niezwłocznie myte, dezynfekowane i zabezpieczane sterylnym opatrunkiem stosownym do skali zranienia. Zabieg przerwany jest dokańczany w dogodnym dla Klienta terminie, bez dodatkowej opłaty, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i wyłącznie po całkowitym wyleczeniu.
Do zabiegów w Salonie wykorzystuje się jednorazowe: rękawiczki, ręczniki, waciki. Narzędzia fryzjerskie wielokrotnego użytku po Zabiegu poddawane są dezynfekcji zgodnie z instrukcją użytkowania narzędzi wielokrotnego użytku z użyciem płynnych preparatów do dezynfekcji ( Medisept i clinell) oraz sterylizatora narzędzi UV. Blaty, fotele, podłogi dezynfekowane są środkami do dezynfekcji powierzchni o szerokim spektrum działania.


§ 4 Świadczenie usług fryzjerskich
Przed przystąpieniem do Zabiegu Pracownik przeprowadza z Klientem wywiad w celu ustalenia, czy stan zdrowia Klienta, przebyte lub obecne choroby jak również tryb życia, nie stanowią przeciwwskazań do odbycia Zabiegu lub nie stwarzają ryzyka wystąpienia skutków ubocznych oraz w celu ustalenia zaleceń pozabiegowych.
Każdy Klient zostaje zapoznany z przeciwwskazaniami, skutkami ubocznymi i zaleceniami pozabiegowymi, a przystępując do Zabiegu ma ich pełną świadomość i je akceptuje. W przypadku najpoważniejszych Zabiegów i powikłań Pracownik ma prawo odebrać w tym przedmiocie pisemne potwierdzenie oraz odmówić wykonania Zabiegu przy braku woli złożenia takiego oświadczenia przez Klienta.
Klienci przed rozpoczęciem Zabiegu mają obowiązek powiadomienia Pracownika o wszelkich dolegliwościach i przeciwwskazaniach, które mogą  wpłynąć na przebieg Zabiegu.
Klienci zobowiązani są do natychmiastowego poinformowania Pracownika o pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania Zabiegu.
W razie wątpliwości w zakresie bezpieczeństwa przeprowadzenia Zabiegu, Pracownik może odmówić jego przeprowadzenia.
Pracownik ma prawo odmówić przeprowadzenia Zabiegu także w przypadku, gdy istnieje wątpliwość, czy Klient nie planuje wyłudzić Zabiegu oraz gdy stwierdzi pozostawanie Klienta pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, gdy Klient zachowuje się w sposób uznawany powszechnie za niekulturalny lub wulgarny, zarówno w stosunku do Pracownika, jak i obecnych w Salonie innych Klientów oraz gdy przewidywany czas zakończenia Zabiegu wykracza poza wskazane terminy otwarcia Salonu.
 

§ 5 Płatność
Klient jest obowiązany do zapłaty za wykonane usługi fryzjerskie.
Cennik usług jest dostępny w Salonie oraz na stronie internetowej http://fryska.pl/cennik/
Ceny zawarte w cenniku i na stronie internetowej nie są ofertą handlową w rozumieniu Art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego i Salon zastrzega sobie prawo do ich zmiany.
W Salonie udostępnia się następujące sposoby zapłaty: płatność gotówką lub kartą płatniczą.
Salon zastrzega sobie prawo do przeprowadzania czasowych promocji na Zabiegi świadczone w Salonie. Skorzystanie z obniżonej ceny lub promocyjnej oferty może być obwarowane odrębnymi zasadami, które zostaną podane do publicznej wiadomości. Z tytułu promocji Klientom, którzy ponieśli pełną cenę Zabiegu, nie przysługują żadne roszczenia.
W Salonie dostępne są także Vouchery oraz karnety płatne z góry, uprawniające do skorzystania z określonej liczby Zabiegów w określonym czasie.

§ 6 Odpowiedzialność
Za wszelkie uszkodzenia wyposażenia Salonu Klienci odpowiadają bez ograniczeń. Za uszkodzenia spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialni są ich ustawowi przedstawiciele.
Klient odpowiada za rzeczy i przedmioty wartościowe pozostawione w Salonie. Pracownicy nie odpowiadają za rzeczy i przedmioty wartościowe pozostawione przez Klienta.
Salon ponosi odpowiedzialność za nienależyte wykonanie Zabiegu przez Pracowników.
Niezastosowanie się Klienta do postanowień Regulaminu lub złożenie nieprawdziwych oświadczeń w przedmiocie swojego stanu zdrowia i przeciwwskazań lub w wywiadzie, skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności za wykonany Zabieg po stronie Salonu.
Salon nie odpowiada za niezadowolenie Klienta z efektu końcowego Zabiegu, wynikającego z subiektywnych odczuć Klienta, jeśli został on wykonany w sposób profesjonalny, zgodny ze sztuką fryzjerską i wcześniej ustalonym z Klientem życzeniem w wyniku konsultacji, oraz w sposób nieustępujący ogólnie przyjętym standardom.


§ 7 Rezerwacje
Klient może dokonać rezerwacji Zabiegu w Salonie, telefonicznie, poprzez facebooka, instagram, mailowo lub za pośrednictwem serwisu moment.pl.
Rezerwację uważa się za dokonaną jedynie w przypadku potwierdzenia jej drogą e-mail, sms, telefonicznie, wiadomością na facebooku/instagramie lub osobiście w rozmowie z pracownikiem Salonu.
Klient jest obowiązany poinformować Salon o ewentualnym spóźnieniu lub nieobecności najpóźniej 12 godzin przed wyznaczonym terminem Zabiegu, natomiast w nagłych i niezależnych od Klienta sytuacjach niezwłocznie. Salon w dniu poprzedzającym wizytę wysyła drogą sms lub e-mail przypomnienie o terminie Zabiegu oraz prośbę o potwierdzenie obecności. Brak odpowiedzi i kontaktu  w dniu poprzedzającym wizytę jest równoznaczny z rezygnacją z Zabiegu. W takim przypadku Salon zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji.
W przypadku, gdy Klient trzykrotnie nie stawi się na umówiony Zabieg bez poinformowania Salonu o swojej możliwej nieobecności, nie ma możliwości umówienia kolejnej wizyty w Salonie.
Na zarezerwowany Zabieg należy się zgłosić na umówioną godzinę. Salon zachowuje prawo do niewykonania Zabiegu na rzecz Klienta, który pojawi się z opóźnieniem. Dopuszczalne spóźnienie to 15 minut. Po upływie tego czasu Salon zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji.
Niezależnie od powyższego, za wyraźną zgodą Klienta, Zabieg może zostać wykonany nawet mimo spóźnienia, ale z zastrzeżeniem, że poszczególne etapy Zabiegu zostaną skrócone wedle uznania Pracownika, z wyjątkiem etapów, które mają określony minimalny czas trwania. Za tak wykonany Zabieg należy się cena w pełnej wysokości.
W przypadku opóźnienia się Zabiegu z przyczyn leżących po stronie Salonu, w tym Pracownika, żaden z etapów nie zostanie skrócony.
Klient może dokonać rezerwacji Zabiegu na 3 miesiące do przodu za pośrednictwem serwisu moment.pl lub z większym wyprzedzeniem w Salonie, telefonicznie, e-mailowo lub za pośrednictwem wiadomości na facebooku lub instagramie.
Pierwszeństwo na termin wykonania Zabiegu mają Klienci, którzy dokonali rezerwacji.
Salon zastrzega sobie prawo do zmiany Pracownika wykonującego Zabieg oraz do odwołania Zabiegu z jednoczesną zmianą terminu rezerwacji lub możliwością umówienia nowego terminu w późniejszym okresie, o czym Klient zostanie wcześniej poinformowany. W przypadku nagłych i niezależnych od Pracownika Salonu sytuacji istnieje możliwość odwołania czy zmiany terminu w możliwie najkrótszym czasie od zaistniałej sytuacji. W pozostałych przypadkach Klienci będą informowani o zmianie terminu Zabiegu co najmniej 12 godzin przed wyznaczonym terminem. W związku ze zmianą terminu Zabiegu Klient może wybrać najdogodniejszy dla siebie wolny termin na Zabieg.

§ 8 Reklamacje
Klient ma prawo do złożenia reklamacji sposobu wykonania Zabiegu lub jego efektów w terminie 7 dni od jego wykonania lub wystąpienia niepożądanych efektów Zabiegu. Do zgłoszenia reklamacji konieczne jest udowodnienie wykonania Zabiegu w Salonie w dowolnej formie. Reklamacje oraz skargi składa się w formie pisemnej, osobiście w Salonie lub e-mailowo. Niezbędne jest dołączenie do zgłoszenia reklamacyjnego dokumentacji zdjęciowej. Salon zastrzega sobie prawo do weryfikacji niepożądanych efektów zabiegu na żywo przez właściciela Salonu. Wszelkie reklamacja rozpatrywane są w terminie 7 dni.

W przypadku uznania reklamacji Salon umożliwi Klientowi skorzystanie z nieodpłatnego Zabiegu korygującego, który wykona osoba wyznaczona przez właściciela Salonu lub dokona zwrotu części/całości ceny Zabiegu Klientowi, w przypadku zasadności jego żądań. Subiektywne odczucia Klienta nie są podstawą do uznania reklamacji.
W przypadku kwestionowania Zabiegu zaraz po jego wykonaniu, Klient nie jest zwolniony z zapłaty za wykonaną usługę. W przypadku zasadności jego żądań ewentualny zwrot zostanie dokonany w pełnej wysokości. Salon zastrzega sobie możliwość zwolnienia Klienta z opłaty w przypadku oczywiście zasadnych podstaw reklamacji.
 

§ 9 Pozostałe postanowienia
Na terenie całego Salonu obowiązuje całkowity zakaz palenia i używania tytoniu oraz wyrobów tytoniowych i nikotynowych, w tym papierosów elektronicznych, jak również obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz innego rodzaju używek i środków odurzających.
Dzieci (wiek do lat 13) mogą przebywać w Salonie tylko w obecności oraz pod stałą opieką osoby towarzyszącej osobie poddanej Zabiegowi. Salon nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione w Salonie bez opieki. Za uszkodzenia bądź zniszczenia dokonane przez dzieci odpowiedzialność ponoszą rodzice bądź ich prawni opiekunowie. Na terenie Salonu obowiązuje całkowity zakaz biegania i głośnych zabaw, wymagany jest absolutny spokój oraz cisza w trakcie wykonywania usług przez personel Salonu.

§ 10 Postanowienia końcowe
Każdy Klient ma prawo wglądu do regulaminu, cennika i certyfikatów, na jakie powołuje się Salon i Pracownicy.
Udostępnienie danych osobowych przez Klientów Salonowi Fryska jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych przez Salon zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym ochrony danych osobowych (RODO) Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). 
Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Salonu są zobowiązane przestrzegać Regulaminu i stosować się do sugestii personelu. Klient korzystając z usług Salonu jednocześnie oznajmia, że zapoznał się z Regulaminem. Za naruszenie postanowień Regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia.
Wszelkie spory wynikające ze świadczonych usług winny być w pierwszej kolejności rozwiązywane polubownie.
Wszelkie sprawy nieuwzględnione w Regulaminie będą zawsze rozpatrywane z chęcią osiągnięcia kompromisu i porozumienia satysfakcjonującego obie strony, tj. Klientów i Salonu.
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie rozstrzygają ogólne przepisy Kodeksu Cywilnego.
Salon zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. Nowe postanowienia są wiążące od momentu ich opublikowania w Salonie. Do rezerwacji i Zabiegów wykonanych przed zmianą stosuje się postanowienia dotychczasowe.


Regulamin obowiązuje od 1.08.2019 r.

 

Regulamin korzystania z serwisu i polityka prywatności

W salonie Fryska  świadczymy usługi oparte na wzajemnym zaufaniu – wszyscy Klienci mogą mieć pewność, że ich dane są przetwarzane w bezpieczny sposób.

Zależy nam na przejrzystości naszych działań. Informujemy, iż w związku z wchodzącym w życie rozporządzeniem dotyczących ochrony danych osobowych (RODO) Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Z tego względu w niniejszym dokumencie informujemy o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach podmiotów danych z tym związanych.

§1 Administrator danych osobowych i informacje ogólne

 1. Administratorem danych osobowych jest KDB Consulting Krzysztof Daszkiewicz-Bortnowski, z siedzibą w Warszawie, ul. Grochowska 230A/19 04-368 Warszawa, zwana dalej „Administratorem”.
 2. Właścicielem strony internetowej www.fryska.pl jest KDB Consulting Krzysztof Daszkiewicz-Bortnowski, z siedzibą w Warszawie, ul. Grochowska 230A/19 04-368 Warszawa.
 3. Użytkownik – osoba odwiedzająca stronę www i korzystająca z informacji na niej zawartych.
 4. Strona internetowa - strona www, która wyświetla się użytkownikowi po wpisaniu adresu domeny.
 5. Moderatorem strony internetowej jest Właściciel.

§2 Dane osobowe i ich przetwarzanie

 1. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. Przetwarzamy dane osobowe w różnych celach, przy czym w zależności od celu, zastosowanie mogą mieć różne sposoby zbierania, podstawy prawne przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania.
 2. Przetwarzamy dane osobowe w celu: a) w celu realizacji usług świadczonych przez Właściciela składanych za pomocą strony internetowej i telefonicznie lub też przez portale, z którymi to Właściciel zawarł umowę powierzenia danych takich jak np. serwis moment.pl, w którym to Właściciel funkcjonuje pod adresem https://www.moment.pl/salon-fryska , (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 3. b) zapewnienia obsługi usług płatniczych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 4. c) zapewnienie obsługi transakcji i rozwiązywania problemów technicznych (art. 6 ust. 1 lit b RODO)
  d) przepisów prawa wymagających od nas przetwarzania danych podatkowych i rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  e) wysyłania newsletterów, organizacji akcji marketingowych i promocyjnych, udzielania rabatów (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
  f) obsługi próśb klientów, które do nas kierują (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  g) rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony wzajemnych roszczeń jako ochrona interesów firmy(art. 6 ust 1 lit f RODO)
 5. Odbiorcą danych osobowych będą upoważnieni pracownicy administratora,, zleceniobiorcy świadczący na rzez administratora usługi zarządcze, księgowe, marketingowe i prawne oraz pracownicy wykonujący usługi oferowane przez Właściciela.
 6. Dane osobowe będą przechowywane w celu przesyłania przez Właściciela drogą elektroniczną informacji dotyczących oferowanych usług, produktów, itp. w formie newslettera.
 7. Dane osobowe w newsletter będą przetwarzane przez okres dostępności usługi newsletter lub do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody.

§3 Zastosowanie regulaminu korzystania z serwisu i polityki prywatności

 1. Niniejszy regulamin korzystani z serwisu i polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których Właściciel, jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe.
 2. Właściciel realizuje swoje obowiązki informacyjne, określone odpowiednio w art. 13 i art. 14 RODO.

§4 Warunki korzystania z serwisu i jego przeznaczenie

 1. Korzystanie z serwisu jest dobrowolne.
 2. Serwis przeznaczony jest dla osób posiadających zdolność do czynności prawnych.
 3. Składanie zamówień możliwe jest po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu jak i bez dokonywania rejestracji.
 4. W celu dokonania rejestracji użytkownik powinien podać dane wymagane w formularzu.
 5. Po zarejestrowaniu zostanie utworzone konto użytkownika w serwisie umożliwiające szersze korzystanie z serwisu.
 6. Po zarejestrowaniu dane będę przechowywane przez Administratora Danych Osobowych.
 7. Dane nie będą widoczne dla innych i nie zostaną nigdy udostępnione podmiotom trzecim.
 8. Podczas wczytywania stron internetowych mogą pojawić się chwilowe przerwy w dostępie, na co Właściciel może nie mieć wpływu

§5 Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

 1. W przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem przez użytkowników z serwisu www.fryska.pl możemy mieć do czynienia z różnymi rodzajami podstaw prawnych przetwarzania, w zależności od kategorii danych osobowych, które przetwarzamy i celu przetwarzania. I tak na przykład wykorzystujemy adresy IP użytkowników do diagnozowania problemów związanych z pracą naszego serwera, analizą naruszeń bezpieczeństwa, ankietach oraz w zarządzaniu naszą stroną www. Adres IP jest ponadto wykorzystywany do identyfikacji i gromadzenia danych demograficznych od osób odwiedzających witrynę (np. informacje o regionie, z którego nastąpiło połączenie).

§6 Polityka Cookies

 1. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego www.fryska.pl stosuje się tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego www.fryska.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  3. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
  4. dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 3. W ramach serwisu internetowego www.fryska.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
  1. niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
  3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
  4. "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
  5. "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
 5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
 6. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego www.fryska.pl a następnie wykorzystywane przez współpracujących z serwisem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

§7 Prawo wycofania zgody

 1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili może Pani/Pan tę zgodę cofnąć.
 2. Jeżeli chciałaby/-by Pani/Pan cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy :
  1. wysłać maila bezpośrednio do Administratora Danych na adres: kontakt@fryska.pl 
 3. Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

§8 Wymóg podania danych osobowych

 1. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od decyzji Użytkownika. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Pani/Pana oczekiwania w zakresie korzystania z kontaktu mailowego z Administratorem Danych.

§9 Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

 1. Uprzejmie informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

§10 Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

 1. Uprzejmie informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

§11 Okres przetwarzania danych osobowych

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzamy Pani/Pana dane przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Pana/Pani dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.
 2. W sytuacji, gdy nie potrzebujemy wykonywać innych operacji na Pani/Pana danych osobowych niż ich przechowywanie, do momentu trwałego usunięcia lub zniszczenia dodatkowo je zabezpieczamy — poprzez pseudonimizację. Pseudonimizacja polega na takim zaszyfrowaniu danych osobowych, czy też zbioru danych osobowych, że bez dodatkowego klucza nie da się ich odczytać, a zatem takie informacje stają się całkowicie bezużyteczne dla osoby nieuprawnionej.

§12 Uprawnienia podmiotów danych

 1. Uprzejmie informujemy, że posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych;
  2. sprostowania danych osobowych;
  3. usunięcia danych osobowych;
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  5. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  6. przenoszenia danych osobowych.
 2. Szanujemy Pani/Pana prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu.
 3. Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Pani/Panu ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.
 4. Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych. Musi Pani/Pan jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:
  1. istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Pani/Pana interesów, praw i wolności lub
  2. istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Ponadto w każdej chwili może Pani/Pan wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych do celów marketingowych. W takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania w tym celu.
 6. Swoje uprawnienia może Pani/Pan zrealizować poprzez:
  1. wysłanie maila bezpośrednio do Administratora Danych na adres kontakt@fryska.pl

§13 Prawo do wniesienia skargi

 1. Jeżeli uważa Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, może Pani/Pan wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§14 Prawa autorskie

 1. Wygląd strony internetowej, treść, kształt, specjalistyczny kod programistyczny jest chroniony polskim i międzynarodowym prawem autorskim.
 2. Żadna z części strony internetowej, w tym niniejszego regulaminu nie może być rozpowszechniana, powielana bez wiedzy właściciela.
 3. Ściąganie treści i jej kopiowanie dozwolone jest wyłącznie do prywatnego użytku, w celu lepszego zapoznania się z informacjami.
 4. Naruszenie praw autorskich skutkuje odpowiedzialnością prawną.

§15 Odpowiedzialność za treść

 1. Właściciel odpowiada jedynie za treści własne zamieszczone na stronie internetowej.
 2. Właściciel zobowiązuje się rzetelnie uaktualniać stronę internetową jednakże nie udziela gwarancji za poprawność, prawidłowość i kompletność strony internetowej.
 3. Na stronie internetowej mogą się znaleźć linki, odnośniki do adresów internetowych podmiotów niezwiązanych z witryną właściciela. Za ich treść odpowiada tylko i wyłącznie właściciel stron www, do których są kierowane.
 4. Właściciel zastrzega sobie prawo zmiany informacji o usługach lub też kompletnego ich wycofania.

§16 Postanowienia końcowe

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 2. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.
 3. Dane firmowe KDB Consulting Krzysztof Daszkiewicz-Bortnowski, z siedzibą w Warszawie, ul. Grochowska 230A/19 04-368 Warszawa
promocje

Korzystaj z promocji

Zapisz się na newsletter. Podaj swój adres email
i otrzymuj informacje o promocjach.

Wyrażam zgodnę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym ochorny danych osobowych (RODO) Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. Sprawdź regulamin korzystania z serwisu i politykę prywatności

Kontakt

Adres

Nowaka Jeziorańskiego 47 / U18 03-982 Warszawa, Gocław

Telefon

733 742 414

Godziny otwarcia

Pon - Pt: 09:00 - 20:00 Sob: 09:00 - 15:00 Niedz: nieczynne

Napisz do nas na facebooku